Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Blue Zone forever

 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Blue Zone forever, hierna te noemen: ‘Verkoper’ en de wederpartij, hierna te noemen ‘Koper’ , ook na het beëindigen van een rechtsverhouding.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door Koper mochten worden gebruikt of waarnaar door Koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

1.4 Definities:

Koper: Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die bij Blue Zone forever een bestelling plaatst of waarvoor Blue Zone forever werkzaamheden verricht.

Verkoper: Blue Zone forever; Goosse van der Windstraat 3; 3062 XM Rotterdam.

Overeenkomst: Een koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper .

Bestelling: Het verzoek van Koper aan Blue Zone forever om huidverzorgingsproducten te leveren.

Verpakking: De kleinst mogelijke verkoopbare verpakkingseenheid.

 

Artikel 2. Bestelling plaatsen / Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Via de website www.bluezoneforever.nl kan Koper een bestelling ingeven.

2.2 Een overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt tot stand uitsluitend nadat Koper op de website de bestelling goedkeurt en de betaling verricht.

2.3 In geval Verkoper de gedane bestelling niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan Koper, onder vermelding van de verwachte termijn waarbinnen de gedane bestelling kan worden uitgevoerd.

 

Artikel 3. Producten / Prijzen

3.1 Informatie over de producten en prijzen van Verkoper zijn te vinden op www.bluezoneforever.nl

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling door Koper dient volledig plaats te vinden voordat levering van de bestelling plaats kan vinden.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Levering geschiedt franco huis Koper.

5.2 Koper is verplicht om Verkoper in staat te stellen op de dag van levering de bestelde producten bij hem af te leveren en de producten in ontvangst te nemen.

 

Artikel 6. Eigendom en eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Verkoper aan Koper geleverde en te leveren producten blijven eigendom van Verkoper, totdat Koper al haar verplichtingen jegens verkoper terzake de betreffende, de vorige en volgende soortgelijke leveranties, terzake door Verkoper verrichtte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Verkoper jegens Koper wegens tekort schieten door Koper in de nakoming van haar verbintenissen jegens Verkoper, heeft voldaan.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 Koper zal in geen geval enige aanspraak tegen Verkoper kunnen doen gelden, nadat hij (een gedeelte van) de geleverde producten ofwel heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk door derden heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd, of wanneer Koper enige verplichting tegenover Verkoper niet nakomt.

 

Artikel 8. Reclame

8.1 Koper is verplicht om na ontvangst van de zending zich ervan te vergewissen dat het geleverde conform het bestelde is en het geleverde te controleren op zichtbare beschadigingen aan verpakkingen.

8.2 Producten die verkeerd geleverd en/of beschadigd zijn worden aangetekend op de vrachtbrief/pakbon en dienen binnen 3 werkdagen gemeld te worden bij Verkoper.

8.3 Bij gebreken in de aflevering is Verkoper enkel gehouden tot zo spoedig mogelijke correcte nalevering van de bestelde producten, zonder jegens Koper tot vergoeding van schade gehouden te zijn. Gebreken in de aflevering geven Koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

8.4 Verkoper is niet verplicht om de producten die door Koper foutief besteld zijn, retour te nemen c.q. te crediteren.

8.5. Koper verbindt zich jegens Verkoper om alle terzake bestaande wettelijke voorschriften ten aanzien van opslag en verkoop van de producten steeds en volledig na te leven.

 

Artikel 9. Recall, blokkering en retournering van geleverde producten

9.1 Verkoper zal geen retourzendingen van Koper aanvaarden, tenzij het een foutieve levering betreft en Verkoper daarvan binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk en onderbouwd melding heeft ontvangen.

9.2 In het geval er is gebleken dat een door Verkoper geleverd Product om redenen van gevaar voor de volksgezondheid of andere potentieel schadelijke gevolgen uit de handel dient te worden gehaald, dient Koper op eerste verzoek de aan hem geleverde Producten te retourneren (recall) of onder zich te houden (blokkering). Voor zover deze Producten zich niet meer in de macht van Koper bevinden, dient Koper al het redelijke te doen om het retourneren van de Producten aan Verkoper te bewerkstelligen dan wel te voorkomen dat deze Producten (verder) in het verkeer komen.

9.3 Koper dient in het geval van een recall of blokkering de door Verkoper gegeven instructies en termijnen terstond en strikt na te komen. Koper dient ervoor zorg te dragen dat de te retourneren Producten zich bij het moment van in ontvangstneming van Verkoper in de staat bevinden die zijn hadden bij levering. Koper is jegens Verkoper aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van deze verplichtingen, zonder dat daarvoor voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Koper vrijwaart Verkoper voor claims van derden ten gevolge de niet-nakoming van de hiervoor bedoelde instructies en termijnen.

9.4 Door Verkoper geleverde – en door Koper in ontvangst genomen producten mogen uitsluitend na toestemming van Verkoper en onder de door Verkoper te stellen voorwaarden aan laatstgenoemde worden geretourneerd.

9.5 Kosten van retournering van de door Verkoper aan Koper geleverde producten komen ten laste van Koper, met uitzondering van een retournering van producten, waarvan is komen vast te staan dat zij aan Verkoper toe te rekenen fouten en/of gebreken bezitten.

9.6 Aangebroken verpakkingen worden niet gecrediteerd, tenzij eerst bij openen van de verpakkingen een aantoonbare afwijking van de inhoud kon worden geconstateerd.

9.7 Indien verpakkingen of de inhoud daarvan beschadigd of vernield zijn door slechte behandeling, verkeerde opslag of andere invloeden van buitenaf, kennelijk niet in het magazijn van Verkoper, worden deze niet gecrediteerd.

9.8 Er wordt geen restitutie verleend voor door Koper niet verkochte producten, waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Volledige restitutie op grond van houdbaarheid kan uitsluitend worden verleend indien de houdbaarheid van het product op het moment van levering minder dan 9 maanden bedraagt, of wanneer Verkoper de restitutieaanvraag van Koper om een andere reden honoreert.

9.9 Het recht op restitutie vervalt indien retournering niet binnen een maand na het bereiken van de vervaldatum plaatsvindt.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Verkoper is, behoudens het – voor zover van toepassing – in artikel 7 bepaalde, jegens Koper niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of aan andere dan door Verkoper geleverde producten, voor zover deze het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de door Verkoper geleverde producten of enige handeling in strijd met de door Verkoper verstrekte gebruiksinstructies.

10.2 Verkoper staat ervoor in dat producten van Verkoper gedurende de periode tot houdbaarheidsdatum in hun chemische samenstelling vrij zullen zijn van gebreken onder de voorwaarde dat deze producten met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld en de juiste procedures voor transport en opslag zijn gevolgd. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan heeft Verkoper de keuze over te gaan tot aflevering van het ontbrekende, herstel, vervanging of vergoeding van het afgeleverde, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 van onderhavige voorwaarden. Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, van welke aard dan ook, zoals gevolgschade, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, verlies van gegevens of winstderving – ten gevolge van non-conformiteit, klachten en retours van klanten of het slecht werken van producten en evenmin voor immateriële schade. De door Verkoper in het verkeer gebrachte huidverzorgingsproducten zijn door de Nederlandse overheid in Nederland toegelaten. Voor schade ontstaan door in het buitenland in het verkeer gebrachte producten is Verkoper nimmer aansprakelijk.

10.3 Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van een overschrijding van de levertijd.

10.4 Indien Verkoper aansprakelijk is, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief omzetbelasting van de desbetreffende geleverde producten.

10.5 De door Verkoper in het verkeer gebrachte producten mogen slechts in de onaangetaste originele verpakking aan derden worden afgeleverd.

 

Artikel 11. Vrijwaring

11.1 Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of gevolgschade of winstderving, noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Koper, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een werknemer van Verkoper.

 

Artikel 12. Merken en handelsnamen

12.1 Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken komen intellectuele eigendomsrechten en andere aanspraken op merken, modellen, ontwerpen, tekeningen, receptuur en dergelijke uitsluitend toe aan Verkoper. Koper aanvaardt hierbij onherroepelijk de bevoegdheid van Verkoper om terzake ook voor de leveranciers van Verkoper in rechte en buiten rechte op te komen.

12.2 Het is Koper niet toegestaan, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, de merken en/of handelsnamen van Verkoper voor eigen gebruik aan te wenden.

12.3 Koper is gehouden de merken, handelsnamen en/of de verpakkingen van Verkoper te gebruiken, wanneer Verkoper dit, onder de door haar daaraan gestelde voorwaarden, van Koper wenst.

 

Artikel 13. Privacy en gegevensverwerking

13.1 Voor het plaatsen van bestellingen op de website van Verkoper is de registratie van de persoonlijke gegevens van Koper noodzakelijk.

13.2 Door het plaatsen van bestellingen of het aanmaken van een account geeft Koper ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van de persoonsgegevens door Verkoper.

13.3 De gegevens van Koper die via de website zijn ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde deze persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

13.4 Koper kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Verkoper te richten. Verkoper zal Koper een overzicht verstrekken van bij Verkoper aanwezige persoonsgegevens. Indien Koper van mening is dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kan Koper dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Verkoper melden. Verkoper zal in de instructies van Koper zo mogelijk opvolgen, tenzij Verkoper hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Verkoper de persoonsgegevens van Koper uit haar bestand(en) verwijderen.

13.5 Bij het bezoek van Koper aan de website van Verkoper worden gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoering van) enige overeenkomst tussen Verkoper en Koper alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden.

 

Share This